</a><a class='social-facebook' target='_blank' href='https://www.facebook.com/dance4climate'></a><a class='social-instagram' target='_blank' href='https://www.instagram.com/dance4climate'>

Nieuwe Innitiatieven die de positie van burger invloed bespoedigen en collaboraties tussen leiders en burger leiders.